Д-р Воинка Крумова

Образование:

Висше медицинско – диплома №009208 от 04.01.1990

Проф. квалификация:

Специалност „Клинична лаборатория“ дипл. № 44067 от 01.01.1995

Трудов стаж:

25 г. като лабораторен лекар както следва:
1. Общинска болница – град Радомир – 1 година
2. Обединена болница – град Перник – 2 години /1991-1993/
3. СМДЛ „Сана” – София – 10 месеца /12.05.2004-05.05.2005/
4. МЦ „Доверие” – София – 7 месеца /30.09.2005-01.05.2006/
6. „Пролаб” – София /12.03.2007-31.01.2008/
7. МДЦ „Рубидент – Медика” ЕООД – 01.05.2008 – 30.11.2011г /3г. 7м./
8. ДКЦ „Свети Лука” София – 20.12.1993 – 30.6.2009 /15г. 6м. 10д./
9. МЦ „Полимед” АД София – 01.07.2009 – до сега
10. ИА „Българска служба за акредитация“ – външен технически експерт

Курсове и специализации:

1. Школа по липидология – ноември 1995 г., Проф. Чудомир Начев
2. Индивидуални белтъци – март 1996г. – Катедра по клинична лаборатория
3. Актуални проблеми в липидната обмяна – октомври 1996г. – ИСУЛ
4. Актуални проблеми на лабораторната хематология и кръвосъсирване-април 1998г. – Катедра по клинична лаборатория
5. Клинична имунология – април 1999г. – „Св. Иван Рилски“, Проф. Искра Алтънкова
6. Туморни маркери в диагностиката и терапевтичното мониториране на онкоболни – декември 1999г. – ИСУЛ, Проф. Връбка Орбецова
7. Актуални проблеми в клиничната лаборатория – май 2004 г. Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Александровска Болница
8. Хормони и туморни маркери – април 2005 г. – Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Александровска Болница, Доц. Анна Цончева
9. Новото в диагнозата на автоимунни болести – март, 2007 – Клиника по Алергология, Александровска Болница, Проф. Марта Балева
10. Съвременни проблеми в диагностиката на ендокринните заболявания – октомври, 2007- СБАЛЕНГ – Доц. Кирилов
11. Новости в диабетологията – ноември, 2007- СБАЛЕНГ- Доц. Цветалина Танкова
12. Компютърна подготовка на дисертации, научни публикации и постери – 21.01.2008 – МБАЛ “Царица Йоанна”, Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Доц. Г. Генчев
13. Биохимични маркери на ССЗ –17.03.2008 – Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Александровска Болница, Доц. Анна Цончева
14. Документиране и подходи за внедряване на система за управление на качеството в медицински /клинични/ лаборатории съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 15189:2006. Подготовка за акредитация. 16-18 юни, 2008 – „Буллабконтрол”
15. Статистическа обработка на биомедицински данни със SPSS- 26.01-30.01.2009
16. Обучение на оценители ИА „БСА” -05.01.2009
17. Хематология и хемокоагулация – УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ -10.2009
18. Трансфузионна хематология – УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ – 01.2010
19. ISO 15189 – обучение в ИА „Българска служба за акредитация“ – 12.2014
20. Обучение в ИА на БСА – „Акредитация на медицински лаборатории, съгласно изискванията на БДС EN ISO 15189 -21-23.12.2015
21. Обучение на технически експерти в ИА на БСА за акредитация на ООС – 25-26.01.2016.
22. Хармонизираща среща в ИА на БСА – Хармонизиране на прилагането на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2016 – 08.11.2018.
23. Обучение в ИА на БСА на външни технически оценители и експерти на тема „Основи на метрологията, приложени към ООС“ – 28.12.2016.
Ежегодно – посещение на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари.

Други умения:

Немски език /завършена 91 Немска езикова гимназия през 1983 г./; английски език – добро владеене, руски език – добро владеене; добра компютърна грамотност. Работи с техническите средства на съвремената медицинска лаборатория