Проф. д-р Елисавета Петрова

Квалификация:
Проф. Елисавета Петрова завършва медицина в Медицинска академия, София през 1973 г. През 1979 г. завършва клинична ординатура с придобиване на първа специалност “пневмология и фтизиатрия”
През ноември 1987 г. участва в международен семинар по линия на СЗО на тема “Early Detection and Prevention of Health Impairment Related to Work”, проведен в Lodz, Полша.
През 1988 г. придобива втора специалност „професионални заболявания“.
През 1988 г. защитава дисертация за “доктор по медицина”с теза: „Късни форми на силикоза и силикотуберкулоза“
През 1995 г. завършва курс по клинична епидемиология и биостатистика с преподаватели от Erasmus University, Department of Epidemiology and Biostatistics, на базата на Department of Social Medicine and Public Health, Medical University;
През 2001г. завършва курс по здравен мениджмънт (200 ч.), а до 2005 г. участва в ежеседмични симпозиуми на БАМ.
През 2005 г. получава научна степен “доктор на медицинските науки” след защита на дисертация “Праховите професионални белодробни болести от неорганични прахове”.

Професионална кариера:
От 1974 г. работи последователно като лекар-ординатор в Ревмокардиологично отделение при Първостепенна окръжна болница, Благоевград.
В периода 1975–1979 г. е клиничен ординатор в Институт по белодробни болести и във вътрешните клиники на Медицинска академия, София.
През 1979 г. е лекар ординатор (2м.) в Торакална клиника на Националния институт по онкология, София.
От 1979 г. е последователно лекар ординатор в кабинет по функционално изследване на дишането, Специализирана ТЕЛК по професионални болести; научен сътрудник ІІ ст. в белодробно отделение, главен асистент (завеждащ сектор и завеждащ отделение по пневмокониози), ст. н. с. ІІ ст. в белодробно отделение при Клиника по професионални заболявания, член и председател на Диагностично – експертната комисия по професионални болести.
От 2002 г. до 2010 г. е ст. н. с. ІІ ст. и професор – началник Клиника по професионални заболявания, Университетска МБАЛ “Свети Иван Рилски”, София.
От 01.12.20010 г. е ръководител на сектор „Превантивна медицина” при ДКЦ „Токуда”, София.

Научна кариера:
Автор е на над 250 научни труда (статии, самостоятелни монографии и участия в монографии, участия в ръководства и учебници, участия в множество конгреси и конференции у нас и чужбина (Полша, Гърция, Турция, Югославия, Франция, Германия, Италия, Чехословакия, Румъния, Испания и др.).
След 1995 г. e ръководител и участник в два грантови проекта по линия на МОН и МФ, София.
През 1997г. участва в съвместен Американо-български проект: “Advanced Trаining Workshop in Environmental and Occupational Health for Senior Bulgarian Environmental Scientists”,финансиран от “Fogarty International Center Program on Environmental Health”, Michigan State University, USA.
През 2003 г. е ръководител на научно-практически проект на тема: “Програма за профилактика, диагностика, ранна диагноза, регистриране и система на обслужване на праховите белодробни заболявания в минно-добивната промишленост и при азбест експонирани работници”, финансиран от ФУТ, МТСП.
През 2004 г. ръководи научно-практически проект на тема: “Проект за усъвършенстване на националната практика по сигнализиране, проучване, потвърждаване и регистриране на професионалните болести и адаптирането и към европейските насоки за развитие в тази област”, финансиран от ФУТ, МТСП.
През 2008 г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в чугонолеенето у нас”.
През 2009г. ръководи научно-практически проект „Програма за профилактика и ранна диагностика на професионалните болести в минната индустрия у нас”.
Проф. Петрова е дългогодишен член на “Българското научно дружество по белодробни болести”, а от 2008 г. е председател на новосформираното Българско научно дружество по професионалбни болести.
Член е на European Respiratory Society (ERS).

Преподавателска дейност:
В продължение на 31 години преподава „Професионални болести“ като асистент, доцент и професор в Катедрата по професионални болести в Медицински университет – София и 9 години – англоезично обучение на чуждестранни студенти в МУ – Плевен и МУ – София.
От 2016 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ „Климент Охридски“.